สุรกิจบวร ศักดิ์ไทย, and เพ็งสวัสดิ์ วาโร. “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. Creative Science 3, no. 6 (July 9, 2013): 13–34. Accessed February 26, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9982.