ฉลากบาง วัลนิกา. “บทบรรณาธิการ”. Creative Science 3, no. 6 (July 9, 2013). Accessed February 26, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9980.