การุณย์ลัญจกร สุเทพ. “ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”. Creative Science 4, no. 7 (July 7, 2013): 141–146. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9978.