วิเศษ นำศิลป์, ฉลากบาง วัลนิกา, and เพ็งสวัสดิ์ วาโร. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม”. Creative Science 4, no. 7 (July 7, 2013): 75–88. Accessed February 26, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9973.