นิรมาณการย์ วนิดา. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สองขั้นตอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม”. Creative Science 4, no. 7 (July 7, 2013): 61–74. Accessed February 22, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9972.