มาตวังแสง รังษวุฒิ, หวานอารมณ์ อุดร, and ภูษาวิโศธน์ พิลานุช. “คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย”. Creative Science 4, no. 7 (July 7, 2013): 47–60. Accessed February 22, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9971.