ล่ามสมบัติ เพ็ญนภา, หวานอารมณ์ อุดร, and ไชยสุข อินธิสาร. “แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา”. Creative Science 4, no. 7 (July 7, 2013): 35–46. Accessed February 22, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9970.