ฉลากบางวัลนิกา. “บทบรรณาธิการ”. SNRU Journal of Science and Technology 4, no. 7 (1). Accessed April 6, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9958.