โสตถิสวัสดิ์ แก้วกัลยา, and อินสิน นำพร. “ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก”. Creative Science 4, no. 8 (July 7, 2013): 77–88. Accessed February 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9942.