พรหมเทพ วิศัย, and ยศตะโคตร สุวภร. “การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก”. Creative Science 4, no. 8 (July 7, 2013): 67–76. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9938.