ราชพิลา ธนกร, and เจนศิริศักดิ์ สิทธา. “สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน”. Creative Science 4, no. 8 (July 7, 2013): 1–22. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9933.