หลิมเจริญ ศศิธร. “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. Creative Science 5, no. 9 (July 7, 2013): 161–172. Accessed March 2, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9925.