วราสุนันท์ พินดา. “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”. Creative Science 5, no. 9 (July 7, 2013): 131–144. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9922.