ชาติยานนท์ บุญรอด. “ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง”. Creative Science 5, no. 9 (July 7, 2013): 119–130. Accessed May 20, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9920.