ธีระอกนิษฐ์นันท์นภัส, and นิ่มตลุงอรวรรณ. “การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. SNRU Journal of Science and Technology 5, no. 9 (1): 29-36. Accessed August 10, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9898.