Chirabhorn Phromthep จิราภรณ์ พรหมเทพ. “ความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”. SNRU Journal of Science and Technology 7, no. 2 (December 15, 2015): 40–48. Accessed January 26, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/43646.