- คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ. “Guidelines for Manuscript Preparation”. Creative Science 6, no. 12 (December 19, 2014). Accessed March 2, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/26815.