เพ็งสวัสดิ์ วาโร. “การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา”. Creative Science 6, no. 11 (June 4, 2014): 181–190. Accessed February 27, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18488.