ประเสริฐสิน อัจศรา. “อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน”. Creative Science 6, no. 11 (June 4, 2014): 95–106. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18482.