แสงสุริจันทร์ เวียงคำ. “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. Creative Science 6, no. 11 (June 4, 2014): 13–24. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18474.