ม่านโคกสูง ปทุมทิพย์. “บทวิจารณ์หนังสือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์และการเตรียมตัว”. SNRU Journal of Science and Technology 5, no. 10 (March 12, 2014): 179–182. Accessed May 17, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16865.