คลังแสง กันตวีย์. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำลอง กับการเรียนแบบปกติ”. SNRU Journal of Science and Technology 5, no. 10 (March 12, 2014): 163–178. Accessed May 17, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16864.