พิลาภ เกศินี. “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสารบรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”. Creative Science 5, no. 10 (March 12, 2014): 135–148. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16862.