เสนาลอย อภิรดี. “รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้”. SNRU Journal of Science and Technology 5, no. 10 (March 12, 2014): 117–134. Accessed May 17, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16860.