เดชบุญ ลักษณ์นันท์. “รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students”. SNRU Journal of Science and Technology 5, no. 10 (March 12, 2014): 99–116. Accessed May 17, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16859.