พาวินิจ สุวพร. “การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. SNRU Journal of Science and Technology 5, no. 10 (March 12, 2014): 85–98. Accessed May 17, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16857.