ชมชื่น ธีระยุทธ. “ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized Beauty : The Product of the Three and Four Digit Number and the Many Digit Number That Every Digit As 1”. SNRU Journal of Science and Technology 5, no. 10 (March 12, 2014): 61–72. Accessed May 17, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16854.