ยอดนา ปิยะวดี -. “การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร Financial Management for New Entrepreneurs in Sakon Nakhon Province”. SNRU Journal of Science and Technology 5, no. 10 (March 12, 2014): 49–60. Accessed May 17, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16853.