ปานศุภวัชร ถาดทอง. “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat University”. SNRU Journal of Science and Technology 5, no. 10 (March 12, 2014): 33–48. Accessed May 17, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16852.