ธีระอกนิษฐ์ นันท์นภัส. “ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial Officers at Sub – District Administrative in Sakon Nakhon Province”. SNRU Journal of Science and Technology 5, no. 10 (March 12, 2014): 17–26. Accessed May 17, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16806.