ร่มเย็น ละมัย. “การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective”. Creative Science 5, no. 10 (March 12, 2014): 1–16. Accessed February 26, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16800.