โสพันนา กิตติชัย, and อุทัยดา ธนากร. “การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น”. Creative Science 1, no. 1 (July 24, 2013): 181–196. Accessed February 27, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10251.