เทียนกล่ำอังคณา. “การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ”. SNRU Journal of Science and Technology 1, no. 1 (1): 115-122. Accessed June 1, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244.