สะอาดสิทธิศักดิ์ ศิริพรรณ. “การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก”. Creative Science 1, no. 1 (July 24, 2013): 97–114. Accessed February 26, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10243.