จอมหงษ์พิพัฒน์ภูมิพงศ์. “การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น”. SNRU Journal of Science and Technology 1, no. 1 (1): 87-96. Accessed April 4, 2020. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10242.