ฉลากบาง วัลนิกา. “บทบรรณาธิการ”. Creative Science 1, no. 1 (July 24, 2013). Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10209.