มหาชัย รัตนา, คำเหม็ง ทิพย์วัลย์, จินดาประเสริฐ ปริญญา, and รักซ้อน สำเริง. “ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว”. Creative Science 1, no. 2 (July 19, 2013): 143–150. Accessed May 20, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10204.