สีตะวัน ทศวรรษ, and สีตะวัน อุไร. “การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์”. Creative Science 1, no. 2 (July 19, 2013): 111–118. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10197.