รัตนอุดมโชค สมจิตต์. “การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร”. Creative Science 1, no. 2 (July 19, 2013): 85–100. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10195.