ผาสุข อิสรีย์. “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ”. Creative Science 1, no. 2 (July 19, 2013): 55–68. Accessed March 5, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10192.