เพ็งสวัสดิ์ วาโร. “การวิจัยและการพัฒนา”. Creative Science 1, no. 2 (July 19, 2013): 1–12. Accessed February 26, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10186.