ฉลากบาง วัลนิกา. “บทบรรณาธิการ”. Creative Science 1, no. 2 (July 19, 2013). Accessed March 2, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10185.