อุมะวรรณ พิลาศลักษณ์, เพ็งสวัสดิ์ วาโร, and สุรกิจบวร ศักดิ์ไทย. “การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม”. Creative Science 2, no. 3 (July 19, 2013): 167–177. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10183.