โกฏสันเทียะ ทาริกา. “ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ”. Creative Science 2, no. 3 (July 19, 2013): 157–166. Accessed February 27, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10182.