เขียวรักษา อมรา, รัตนอุดมโชค, สมจิตต์, สุมังคะ จิราภรณ์, and พูลแสวงทรัพย์ อนุวัฒน์. “การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่า ชุมชนบ้านนางัว จังหวัดนครพนม สำหรับเยาวชน”. Creative Science 2, no. 3 (July 19, 2013): 121–134. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10174.