ศิริสวัสดิ์ มงคล. “การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ”. Creative Science 2, no. 3 (July 19, 2013): 93–108. Accessed February 27, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10171.