เพ็งสวัสดิ์ วาโร. “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ”. Creative Science 2, no. 3 (July 19, 2013): 35–48. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10165.