เพชรคำ สพสันติ์. “ลวงลุ่มน้ำโขง : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บริเวณพรมแดนไทย-ลาว”. Creative Science 2, no. 4 (July 11, 2013): 31–42. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10017.