แก้วบุตรา จันทิรา. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม”. Creative Science 3, no. 5 (July 9, 2013): 61–74. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10004.