เพชรคำ ส. “ตำนานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”. Creative Science, vol. 3, no. 5, July 2013, pp. 1-18, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9995.